Tái cơ cấu về tài chính

Một cơ cấu tài chính phù hợp sẽ hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, Trí Phúc sẽ tư vấn xây dựng cơ cấu tài chính tối ưu dựa trên các nguồn lực hiện có.
  • Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, Trí Phúc sẽ tư vấn cơ cấu tài chính phù hợp nhất với hoạt động của doanh nghiệp hiện tại.

Ngoài ra Trí Phúc cũng tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động quản lý tài chính theo hướng an toàn và hiệu quả.
Hỗ trợ của chúng tôi

  1. Phân tích doanh thu, chi phí, nguồn vốn, giá thành,
  2. Phân tích dòng tiền để cơ cấu lại nguồn lực tài chính phù hợp.

Tùy theo đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Trí Phúc sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả trong từng vấn đề của doanh nghiệp

Xem thêm

Tư vấn đào tạo Trí Phúc 

Các dịch vụ tư vấn khác