Tư vấn nhân sự

Muốn phát triển doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân tài. Nghĩa là cần có hệ thống quản lý nhân sự tốt để dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công. Công tác này luôn đòi hỏi sự linh hoạt trong triển khai cùng những cải tiến liên tục về chính sách. Dịch vụ tư vấn nhân sự của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
 • Hoàn thiện bản mô tả công việc
 • Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực
 • Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống KPI
 • Xây dựng hệ thống lương thưởng theo 3P
 • Tư vấn định chuẩn năng lực và triển khai bộ chuẩn năng lực
 • Xây dựng hệ thống lương thưởng
 • Xây dựng, cải tiến hệ thống quản lý nhân sự
 • Quản lý nhân tài
 • Phân tích, lên kế hoạch đào tạo
 • Tư vấn tuyển dụng
 • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Vì sao chọn chúng tôi để tư vấn quản trị nhân sự

 • Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 • Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 • Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 • Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 • Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm

 Các bước triển khai thực hiện tư vấn nhân sự

Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng, báo cáo và lập kế hoạch triển khai

Bước 2: Đào tạo, hướng dẫn cách thực hiện

Bước 3: Theo dõi kết quả, điều chỉnh khi cần

Bước 4: Báo cáo nghiệm thu

Bước 5: Bảo trì

Cần tư vấn mời liên hệ 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm giới thiệu về công ty