Xây dựng nhóm tự quản

2581

Đặc điểm của nhóm tự quản

Các nhóm tự quản là những hoạt động độc lập, đặc điểm của nhóm là chịu trách nhiệm cho một dự án cụ thể từ lức bắt đầu đến lúc kết thúc

Ví dụ, một tổ sản xuất đảm nhận toàn bộ quá trình sản xuất một dây chuyền lắp ráp. Đặc điểm của nhóm này là cùng chia sẻ trách nhiệm vai trò quản lý, mức độ tự quản cao, thảo luận, cởi mở nhằm làm cho các quyết định đưa ra mang tính dân chủ, kiểm soát các hoạt động của nhóm và tự chịu trách nhiệm toàn bộ công việc, tất cả đều căn cứ vào kết quả của cá nhân của nhóm

Lợi ích của nhóm tự quản

Nếu điều hành hợp lý, một nhóm tự quản có thể hoạt động rất hiệu quả. Nhóm này có thể tiết kiệm được chi phí quản lý, nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hang, cắt giảm một số công đoạn, giảm lãng phí và tạo sự linh hoạt hơn tại nơi làm việc. Bên cạnh những lợi ích kinh tế, nhóm tự quản còn là nơi tạo ra môi trường huấn luyện hang ngày cho các thành viên trong nhóm, nhưng người cần phát triển các kỹ năng để đảm nhận trách nhiệm tự quản.

Điều hành một nhóm tự quản

Hãy để nhóm chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những hành động của họ. Chỉ hướng dẫn khi có yêu cầu đặc biệt để nhóm có thể thu hoạch được những kinh nghiệm và kỹ năng mới.

  • Nhóm thường được đáp ứng tốt khi được tự quản trong tất cả vấn đề
  • Nhóm chịu trách nhiệm thiết lập mục tiêu cho chính họ
  • Lúc nào nhóm cũng phải duy trì chất lượng công việc ổn định
  • Nhóm cũng có thể yêu cầu sự trợ giúp bên ngoài khi thật sự cần thiết

nhóm tự quản

Hỗ trợ nhóm tự quản

Để làm việc có hiệu quả, nhóm tự quản cần có sự hỗ trợ và giú đỡ đầy đủ của một ban quản lý có khả năng đánh giá cao vai trò của nhóm, nghĩa là cho phép các thành viên có tiếng nói trong mọi quyết định có ảnh hưởng đế họ.

Mặc dù trưởng nhóm có thể do ban quản lý cấp cao chỉ định nhưng vị trí của trưởng nhóm đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự đồng thuận của những người khác trong nhóm

Theo quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng