Giải pháp duy trì hoạt động vượt quá khó khăn cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, hàng hóa tiêu thụ chậm, lượng tồn kho lớn dẫn đến mục tiêu kinh doanh không đạt yêu cầu ,  doanh thu và lợi nhuận sút giảm,  điều này dẫn đến một số doanh nghiệp phải ở trong tình trạng tạm ngừng hoạt động.

Hỗ trợ của chúng tôi là đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tùy theo đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Công ty Trí Phúc sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả trong từng vấn đề của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Tư vấn đào tạo 

Tư vấn phát hiện rủi ro tiềm ẩn về tài chính và quản lý