PAS-96-2017

PAS 96:2017 hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm

PAS 96:2017 - Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm và thức uống khỏi tấn công có chủ ý Bảng tiếng  Việt do...
FSSC 2200 V5

FSSC 22000 phiên bản 5 tiếng Việt pdf download

  FSSC 22000 phiên bản 5 tiếng Việt Phần 2 - Những yêu cầu cho tổ chức được đánh giá 1.MỤC ĐÍCH Phần này mô tả các yêu...

ISO 15189:2012 |tư vấn phòng xét nghiệm ye tế

ISO 15189:2012  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y  tế TCVN ISO...

TCVN ISO/TS 22002-1: 2013

TCVN ISO/TS 22002-1:2013 ISO/TS 22002-1:2009 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 1: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TCVN ISO/TS 22002-1:2013 hoàn toàn tương...

Quản lý rủi ro và cải tiến liên tục phòng xét nghiệm theo ISO...

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC PHÒNG XÉT NGHIỆM THEO ISO 15189 Theo TCVN 10547:2014 ISO/TS 22367:2008 Một yêu cầu trong  ISO 15189 là...

Bảng kiểm cho quá trình cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm từng bước...

BẢNG KIỂM CHO QUÁ TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Để phù hợp với chức năng cốt lõi của WHO về thiết lập...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777