ISO 15189:2012 |tư vấn phòng xét nghiệm ye tế

1124

ISO 15189:2012  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y  tế

TCVN ISO 15189:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 15189:2012;

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên hai tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 và TCVN ISO 9001.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng cụ thể đối với phòng thí nghiệm y tế.
Mỗi quốc gia đều có thể có các quy định hoặc yêu cầu riêng áp dụng cho một số hoặc tất cả nhân sự
chuyên nghiệp cũng như các hoạt động và trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này.

Tải tài liệu tại đây

Xem thêm TẢI TÀI LIỆU

Trang chủ