Những điểm mới trong ISO 17025:2017

2269

Tóm tắt Những điểm mới trong ISO 17025:2017

  1. Thay đổi phù hợp với cấu trúc chung của ISO 9001
  2. Tập trung vào quản lý rủi ro quá trình
  3. Không yêu cầu viết sổ tay chất lượng
  4. Chỉ có một số yêu cầu cần viết thủ tục (14 thủ tục cần viết)
  5. Một số yêu cầu được gộp chung với nhau
  6. Thêm một số yêu cầu mới như : Tính khách quan, tính bảo mật, kiểm soát dữ liệu và quản lý thông tin, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội.
  7. Trong 26 yêu câu của ISO 17025:2017 có 13 yêu cầu đã thêm những điểm mới. Tổng cộng 41 điểm mới đã thêm vào so với phiên bản cũ.
  8. Nếu đơn vị nào đã thực hiện ISO 9001 thì toàn bộ tài liệu liên quan có thể áp dụng chung theo ISO 17025:2017 mà không cần phải viết lại.

Trong phần trình bày bên dưới sẽ chỉ rõ những điểm mới hoặc thay đổi. Nhấn vào ô vuông để xem trọn màn hình.

Cần hỏi thêm hoặc tư vấn về ISO 17025 mời gọi 0919 099 777

Xem thêm những người sửa đổi ISO 17025 nói gì

Xem thêm ISO 17025 là gì