Trang chủ Bài Viết ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Định nghĩa

Theo định nghĩa của ISO 9000:2015, Đánh giá nội bộ thường được gọi là đánh giá của bên thứ nhất, do tổ chức tự thực hiện hoặc thực hiện với danh nghĩa của tổ chức, nhằm xem xét việc quản lý và các mục đích nội bộ khác và có thể tạo cơ sở cho việc công bố sự phù hợp của tổ chức. Tính độc lập có thể được chứng tỏ thông qua sự độc lập về trách nhiệm đối với hoạt động được đánh giá.

Thời gian đánh giá

Thông thường được tổ chức 1 năm/ 1 lần hoặc khi có sự thay đổi về hệ thống

Vì sao phải đánh giá nội bộ

 • Sự thay đổi của luật định, chế định, quy định, nhân sự có ảnh hưởng đến các quá trình mà không cập nhật, duy trì hệ thống quản lý.
 • Các quy trình làm việc, quy định chưa tuân thủ đầy đủ hoặc không tuân thủ.
 • Thiếu các thông tin về tình hình vận hành của hệ thống, mất kiểm soát về hệ thống quản lý
 • Các hồ sơ không được duy trì theo quy định.

Người đánh giá

Thường được chọn từ các phòng ban liên quan và đánh giá chéo với nhau, là người am hiểu phần được phân công đánh giá, và có kiến thức về đánh giá nội bộ.

Khi công ty không đủ người hoặc muốn có một sự đánh giá khách quan hãy sử dụng dịch vụ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ của chúng tôi.

Công việc chúng tôi sẽ làm

 • Đánh giá độc lập hoặc đánh giá kết hợp với đoàn đánh giá của Tổ chức
 • Kiểm tra, rà soát việc vận hành của hệ thống (phần dành cho các Tổ chức chưa áp dụng các tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn khác)
 • Đưa ra các giải pháp cải tiến hệ thống, các hành động khắc phục, quản lý rủi ro

Kết quả chúng tôi mang đến 

 • Báo cáo Rà soát lại quá trình thực hiện của Tổ chức theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Bằng chứng duy trì tính hiệu lực của hệ thống.
 • Cung cấp thông tin chính xác cho lãnh đạo về thực trạng của hệ thống.
 • Chia sẽ kinh nghiệm, kỹ năng đánh giá cho nhóm đánh giá nôi bộ của công ty
 • Xác định các mối nguy tiềm ẩn và đề nghị những biện pháp khắc phục.

Các hệ thống chúng tôi cung cấp dịch vụ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 • ISO 9001
 • ISO 14000
 • ISO 45001
 • FSSC 22000
 • ISO 22000
 • ISO 15189
 • ISO 17025
 • ISO 13485

Hãy liên lạc với chúng tôi Tel 0919099777

Email:  tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Không có bài viết để hiển thị

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777