Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

Để nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi. Cải tiến chính là cách tiếp cận từng bước để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu này. Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

Cải tiến năng suất chất lượng là gì

Là đưa ra những giải pháp nhằm

 • Rút ngắn thời gian sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
 • Tăng sản lượng, giảm chi phí nhờ loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất.
 • Tối đa hóa năng lực sử dụng của thiết bị
 • Giảm tỷ lệ hàng lỗi
 • Giảm tỷ lệ tồn kho, tăng diện tích sử dụng của kho

Các bước tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

1. Khảo sát thực trạng

 • Lắng nghe yêu cầu cải tiến của doanh nghiệp
 • Đo lường các chỉ số năng suất của từng sản phẩm
 • Xem xét và phân tích tỷ lệ hàng lỗi
 • Đo lường năng suất thiết bị
 • Kiểm tra hàng tồn
 • Phân tích quy trình, cách bố trí mặt bằng, dòng chảy sản phẩm
 • Phân tích chuỗi giá trị, cân bằng chuyền
 • Báo cáo tổng hợp thực trạng của nhà máy bao gồm các chỉ số về năng suất, chất lượng, kho, cơ bản. Xác định các vấn đề trọng tâm phải cải tiến.

2. Xây dựng kế hoạch cải tiến

 • Thành lập đội cải tiến
 • Phân tích hiện trường cần cải tiến
 • Lựa chọn đề tài cải tiến và mục tiêu hoàn thành

3. Đào tạo các công cụ để cải tiến năng suất chất lượng

 • 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)
 • PRO 3M (Process Rules, Ownership – My machine, My job, My Area)
 • 10 Loại lãng phí trong sản xuất
 • 7 công cụ quản lý chất lượng (Phân tích lỗi, và điều tra nguyên nhân lỗi)
 • IE (Industrial engineering-phân tích quá trình, cân bằng chuyền, phân tích thao tác..)
 • Kiểm soát chi phí chất lượng
 • Các công cụ thống kê
 • Thực hiện cải tiến cho từng vấn đề về năng suất, chất lượng, kho, 5S

4. Thực hiện cải tiến

 • Lập kế hoạch cải tiến chi tiết
 • Kiểm tra
 • Điều chỉnh
 • Báo cáo hoàn thành cải tiến
 • Phân tích hiệu quả cải tiến và kết quả áp dụng đề án cải tiến

5. Lập bản báo cáo hoàn thành dự án

 • Đo lường hiệu quả trước và sau cải tiến
 • Tiêu chuẩn hóa và nhân rộng mô hình cải tiến

Trong năm 2021 chúng tôi có chương trình tư vấn cải tiến miễn phí. xem tại đây

Liên hệ với chúng tôi khi doanh nghiệp có yêu cầu

Tel 0919 0999 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Giới thiệu trí phúc

Xem các dự án cải tiến tương tự

https://www.youtube.com/watch?v=JX7BjYJ6bUs

 

Kai zen là gì