TCVN ISO/TS 22002-1: 2013

2299

chương trình tiên quyết PRP

TCVN ISO/TS 22002-1:2013

ISO/TS 22002-1:2009

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM – PHẦN 1: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TCVN ISO/TS 22002-1:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 22002-1:2009.

ISO 22000 quy định các yêu cầu cụ thể về an toàn thực phẩm cho các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Một trong những yêu cầu này là thiết lập, thực hiện và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm hỗ trợ việc kiểm soát mối nguy về an toàn thực phẩm . Tiêu chuẩn này nhằm hỗ trợ các hệ thống quản lý được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quy định trong ISO 22000 và đưa ra các yêu cầu chi tiết đối với các chương trình tiên quyết.

Tải tài liệu tại đây

Xem thêm Tải tài liệu

Trang chủ