Bảng kiểm cho quá trình cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm từng bước (SLIPTA)

1556

BẢNG KIỂM CHO QUÁ TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

Để phù hợp với chức năng cốt lõi của WHO về thiết lập định mức, tiêu chuẩn và xây dựng năng lực, WHO-AFRO đã thành lập một chương trình cải tiến chất lượng  phòng xét nghiệm từng bước tiến tới công nhận (SLIPTA) để tăng cường hệ thống phòng xét nghiệm của các nước thành viên.

Chương trình cải tiến chất lượng  phòng xét nghiệm từng bước tiến tới công nhận (SLIPTA) là một khung làm việc để cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm ở các nước đang phát triển tiến tới đạt tiêu chuẩn ISO 15189.

Nó là một quá trình để đảm bảo các phòng xét nghiệm phát triển và chứng tỏ khả năng để phát hiện, xác định và báo cáo kịp thời tất cả các bệnh có ý nghĩa trong y tế công cộng mà có thể có mặt trong các mẫu bệnh phẩm lâm sàng. Sáng kiến này đã đưa ra một số giải pháp quan trọng, bao gồm Nghị quyết AFR/RC58/R2 về tăng cường phòng xét nghiệm Y tế công cộng được thông qua bởi các nước thành viên trong phiên họp 58 của Uỷ ban khu vực trong tháng 9 năm 2008 tại Yaoundé, Cameroon, và Tuyên bố Maputo để tăng cường hệ thống phòng xét nghiệm.

Quá trình cải tiến chất lương tiến tới công nhận tiếp tục cung cấp một cơ hội học tập, một con đường cho cải tiến liên tục, cơ chế để xác định nguồn lực và nhu cầu đào tạo, một biện pháp tiến bộ, và một liên kết của hệ thống dịch vụ xét nghiệm các quốc gia thuộc vùng WHO AFRO.
Bảng kiểm này quy định các yêu cầu về chất lượng và năng lực nhằm phát triển và cải thiện các dịch vụ phòng xét nghiệm để nâng cao chất lượng tiêu chuẩn quốc gia. Các thành tố của bảng kiểm này  được dựa trên tiêu chuẩn ISO 15189:2007 (E) và, ở một mức độ thấp hơn, hướng dẫn GP26-A4 của CLSI; hệ thống quản lí chất lượng: Một mô hình cho các dịch vụ phòng xét nghiệm; Hướng dẫn được phê duyệt – Xuất bản lần thứ 4.

Sự công nhận sử dụng hệ thống đánh giá 5 sao, dựa trên đánh giá 2 năm 1 lần tại phòng xét nghiệm về các quy trình thực hành phòng xét nghiệm, thực tiễn, và việc thực hiện.

 

Bảng kiểm đánh giá điểm sẽ tương ứng với số sao cho phòng xét nghiệm như sao:

Không có Sao (0 – 142 pts)

 

< 55%

 1 Sao (143 – 165 pts)

 

55 – 64%

 2 Sao (166 – 191 pts)

 

65 – 74%

 3 Sao(192 – 217 pts)

 

75 – 84%

4 Sao (218 – 243 pts)

 

85 – 94%

5 Sao (244 – 258 pts)

 

>95%

Một phòng xét nghiệm đạt được ít hơn so với số điểm trên bất kỳ các tiêu chí áp dụng sẽ làm việc với các Điều phối viên phòng xét nghiệmVăn phòng khu vực:

• Xác định các vùng cải tiến.
• Phát triển và thực hiện một kế hoạch công việc.
• Giám sát sự tiến bộ của phòng xét nghiệm.
• Cung cấp thử nghiệm lại khi có yêu cầu.
• Tiếp tục các bước để tiến tới công nhận.

Bảng điểm đánh giá
 
Phần Tổng điểm Điểm đánh giá
Phần 1: Tài liệu và Hồ sơ 25  
Phần 2:Xem xét của Quản lý phòng xét nghiệm 17  
Phần 3: Tổ chức và Nhân sự 20  
Phần 4: Quản lý khách hàng và Dịch vụ Khách hàng 8  
Phần 5: Trang thiết bị 30  
Phần 6: Kiểm tra nội bộ 10  
Phần 7: Mua sắm & Kiểm kê 30  
Phần 8: Quản lý quá trình và Đánh giá Chất lượng bên trong và bên ngoài. 33  
Phần 9:Quản lý Thông tin 18  
Phần 10: Hành động khắc phục 12  
Phần 11: Quản lý sự cố và Cải tiến quá trình. 12  
Phần 12: Cơ sở vật chất và An toàn 43  
TỔNG SỐ ĐIỂM  258   

 

Tải tài liệu tại đây

Cần thêm thông tin vui lòng gửi mail: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

xem thêm Tải tài liệu