Tư vấn phát hiện, hạn chế rủi ro tiềm ẩn về tài chính, kế toán

Doanh nghiệp hoạt động có doanh thu cao, tuy nhiên lợi nhuận không như  mong đợi, đây là điều thường xảy ra đối với doanh nghiệp tư nhân, nguyên do từ đâu:

  • Từ việc quản lý của chính doanh nghiệp
  • Từ việc xây dựng hệ thống tài chính kế toán chưa hiệu quả
  • Thất thoát và lãng phí quá nhiều…

Vì vậy hỗ trợ của chúng tôi

Phát hiện, hạn chế rủi ro tiềm ẩn về tài chính, kế toán

từ đó đưa ra các giải pháp

  • Xác định lãi lỗ-cân đối tài chính định kỳ cho chủ doanh nghiệp
  • Cách tạo lập số liệu chứng từ kế toán phù hợp với quy mô hoạt động
  • Cách xử lý số liệu trên phần mềm kế toán
  • Phân tích doanh thu, chi phí, nợ phải thu, nợ vay
  • Hướng dẫn quản lý rủi ro cho chủ doanh nghiệp

Tùy theo đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Trí Phúc sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả trong từng vấn đề của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn Trí Phúc 

Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp