Kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm

1883

Tại sao phải có kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm

Cải tiến hoạt động xét nghiệm là yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15189:2012, hướng dẫn sau đây cung cấp một phương pháp tiếp cận mới khi các vấn đề phát sinh trong công việc hàng ngày của người quản lý. Những người tham gia được giới thiệu mô hình cải tiến và đưa ra một cơ hội để giải quyết vấn đề quản lý bằng cách sử dụng mô hình này.

Tìm các hoạt động cần cải tiến

Bước 1: Tập hợp các nhân viên trong nhóm để xác định nhanh vấn đề cần cải tiến

Bước 2: Vẽ sơ đồ quá trình (xem bảng bên dưới)

Bước 3: Khi sơ đồ đầu tiên được vẽ xong, đọc lại các bước thực hiện để xem xét các vấn đề sau:

 • Thời gian hoàn tất của chu trình liên quan đến từng bước thực hiện
 • Những nơi nào có khả năng dễ bị tắt nghẽn hoặc bệnh nhân xếp hàng chờ quá lâu
 • Khoảng cách và thời gian chuyển mẫu
 • Các nguồn có khả năng gây ra sự biến đổi

Bước 4:  Trở về phòng họp và đưa ra bất kỳ nhữn thay đổi nào cần thiết trong sơ đồ đã vẽ

Bước 5:  Thảo luận các vấn đề gặp phải như tắt nghẽn dịch vụ, xếp hàng chờ nhiều quá

Bước 6: Động não để đưa ra các giải pháp xử lý

Bước 7: Viết ra giải pháp cho từng vấn đề trên sơ đồ quá trình và tiến hành thử nghiệm

Bước 8: Bắt đầu chu trình lập kết hoạch – Thực hiện- Kiểm tra – hành động  (chu trình PDCA) để đánh giá hiệu quả các các giải pháp đưa ra.

BẢNG QUÁ TRÌNH VỀ LUỒNG ĐI CỦA MẪU BỆNH PHẨM

cải tiến

 

 

3

Từ luồng bệnh phẩm trên, chọn các hoạt động cần cải tiến và đưa ra các giải pháp phù hợp

BIỂU MẪU KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

 1. Xác định vấn đề cần cải tiến
 2. Mục đích
 3. Nội dung cần cải tiến
 4. Các kết quả cần đạt được
 1. Thu thập dữ liệu
  1. Dữ liệu được thu thập như thế nào
  2. Trách nhiệm
  3. Sử dụng công cụ nào
  4. Tần suất
  5. Thời điêm thu thập
  6. Ngày xem xét dữ liệu
 1. Phân tích dữ liệu
 1. Đề xuất các thay đổi
 1. Thực hiện các thay đổi
 1. Kiểm tra, thu thập dữ liệu sau khi thay đổi
 2. Báo cáo hành động thay đổi nào tạo ra hiệu quả/không hiệu quả
 3. Lập kế hoạch cho chu kỳ tiếp theo (nếu có)

Người lập                                            Duyệt

Cần tư vấn ISO 15189 mời gọi Tel 0919 099 777

Xem thêm Quản lý mẫu bệnh phẩm2

Xem thêm ví dụ về cải tiến chất lượng bệnh viện

Xem thêm bài viết về ISO 15189