Tư vấn chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Tư vấn chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một quá trình, do đó, để thực hiện quá trình đó đòi hỏi phải xác định được đường đi cho quá trình đó. Điều này đòi hỏi mỗi tổ chức phải tự xây dựng được chiến lược chuyển đổi số của mình.

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số và kế hoạch hành động
  • Chuẩn hóa quy trình phục vụ chuyển đổi số
  • Tư vấn giám sát quá trình chuyển đổi số
  • Xây dựng phần mềm ERP, MES theo nhu cầu của doanh nghiệp

 Các bước thực hiện tư vấn 

Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp

Bước 2: Phân tích, đánh giá, xác định phương hướng chuyển đổi số

Bước 3: Xây dựng kế hoạch lộ trình chuyển đổi số

Bước 4: Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp giải pháp công nghệ

Bước 5: Tư vấn áp dụng các giải pháp, thực hiện

Bước 6: Chạy thử, điều chỉnh khắc phục

Bước 7: Báo cáo kết quả

Bước 8: Báo cáo nghiệm thu

Bước 9: Bảo trì

Cần tư vấn chuyển đổi số mời liên hệ 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm giới thiệu về công ty