Cách sử dụng máy quang phổ trong phòng xét nghiệm

843

Phần trình bày sau sẽ hướng dẫn cách Sử dụng máy quang phổ và các vấn đề liên quan. 

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải được hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ.

Các nội dụng trình bày

  • Hiều về máy quang phổ
  • Mối liên hệ giữa hệ số truyền và nồng độ
  • Mối liên hệ giữa hấp phụ và nồng độ
  • Định luật Beer
  • Kiểm tra máy quang phổ
  • Độ chính xác của trắc quang
  • Sự ổn định của đường cơ sở
  • Hiệu chỉnh nhiệt độ

Nhấn vào ô vuông để xem toàn màn hình

 

Xem thêm phân loại máy đo quang phổ

Xem thêm nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Cách sử dụng máy quang phổ