Xét nghiệm sinh hóa

603

Xét nghiệm sinh hóa và các vấn đề cần quan tâm, 

1. Nguyên lý chung của xét nghiệm

2. Định nghĩa về sự tự động của các máy xét nghiệm sinh hóa

3. Các bước phân tích của máy xét nghiệm sinh hóa tự động

4. Thuật ngữ chung

5. Tình huống xét nghiệm

 

Xem thêm các bài viết về ISO 15189