Yêu cầu về thiết bị trong ISO 15189

222

Theo yêu cầu 5.3.2 của ISO 15189 về thiết bị.

Các công việc sau cần phải thực hiện cho các thiết trong phòng xét nghiệm có ảnh hưởng đến chất lượng kết quả xét nghiệm

5.3.1.2. Thử nghiệm chấp nhận thiết bị

5.3.1.3. Hướng dn sử dụng thiết bị

5.3.1.4. Hiệu chuẩn thiết bị và liên kết chuẩn đo lường

5.3.1.5. Bo dưỡng và sửa chữa thiết b

5.3.1.6. Báo cáo sự c thiết bị bất lợi

5.3.1.7. Hồ sơ thiết bị

Phần trình bày sau sẽ hướng dẫn về những công việc cần thực hiện khi đưa một thiết bị mới vào phòng xét nghiệm: cài đặt,  hiệu chỉnh trước khi sử dụng và các nguyên tắc bảo trì  phù hợp với yêu cầu thiết bị trong ISO 15189

 

 

Xem thêm các bài viết về các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 15189