Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

536

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189.

Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải được hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ.

Sử dụng và bảo trì đúng pipet trong phòng xét nghiệm góp phần đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm.

 

Xem thêm bài viết về ISO 15189