Biểu đồ Levey-Jennings

2836

Biểu đồ Levey-Jennings là công cụ để kiểm soát chất lượng Theo yêu cầu 5.6.2.3. của ISO 15189

Phòng thí nghiệm phải có một quy trình để ngăn ngừa việc trả kết quả của bệnh nhân trong trường hợp sai lỗi về kiểm soát chất lượng.

Khi các quy tắc kiểm soát chất lượng bị vi phạm và ch ra rằng các kết quả xét nghiệm có khả năng chứa các lỗi quan trọng về lâm sàng thì kết quả sẽ bị loại b và mẫu bệnh phm liên quan được xem xét lại sau khi sửa chữa các điều kiện bị lỗi và hoạt động trong đặc điểm kỹ thuật được xác minh. Phòng thí nghiệm cũng phải đánh giá các kết quả từ các mẫu bệnh phẩm được kiểm tra sau trường hợp kiểm soát chất lượng thành công gần nhất.

Dữ liệu kiểm soát chất lượng phải được xem xét định kỳ để phát hiện các xu hướng trong hoạt động xét nghiệm mà có thể chỉ ra các vấn đề trong hệ thống xét nghiệm. Khi những xu hướng như vậy được ghi nhận thì phòng thí nghiệm phải ghi lại các hành động phòng ngừa được thực hiện.

Dữ liệu kiểm soát chất lượng sẽ được thu thập từ kết quả nội kiểm hàng ngày. Phần trình bày sau đây sẽ cung cấp các thông tin về

–   Cách phân tích các kết quả nội kiểm

–   Quy tắc Westgard

–  Biểu đồ Levey-Jennings

Cần tư vấn về ISO 15189 mời gọi Tel 0919 099 777

Xem hướng dẫn vẽ biểu đồ bằng excel

Xem thêm bài viết về kiểm soát chất lượng