Hướng dẫn bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đạt GMP

912

gmp

Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP (Thực hành sản xuất tốt)  trong sản xuất, kinh doanh.

(Thông báo 1234/TB-ATTP ngày 19/04/2019)

Căn cứ Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 7 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018  của Chính phủ Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM THÔNG BÁO

  1. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

1.1 Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/7/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

1.2. Sau ngày 01/7/2019, tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi sản xuất, cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất:

+ Thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp).

+ Giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mớI.

+ Hợp đồng thuê gia công với nhà sản xuất mới

+ Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo NĐ 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ).

Quy định đối với sản phẩm nhập khẩu

  1. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu đã được cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản còn hiệu lực:

2.1. Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/7/2019 được tiếp tục nhập khẩu, lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

2.2. Sản phẩm sản xuất sau ngày 01/7/2019 tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục ATTP  trước khi nhập khẩu sản phẩm, cụ thể như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất:

    + Thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp)

     + Giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất (không thay đổi xuất xứ):

+ Thông báo (có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp)

+ Giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới.

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do có tên và địa chỉ của nhà sản xuất mới

+ Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

  1. Khi thông báo về Cục An toàn thực phẩm, đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện theo các hình thức sau:

3.1. Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trang điện tử: http://congbosanpham.vfa.gov.vn

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản giấy) thì thực hiện thông báo bằng văn bản (bản giấy) về Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

3.2. Đối với sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên Hệ thống đăng ký dịch vụ công ATTP Quốc gia trang điện tử:

https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ thì thông báo trên hệ thống (mục sửa sau công bố).

3.3. Các tài liệu kèm theo thông báo phải còn hiệu lực tại thời điểm Cục An toàn thực phẩm nhận được.

  1. Từ ngày 01/7/2019 tổ chức, cá nhân đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện áp dụng giấy chứng nhận GMP theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Gọi 0919099777 để tư vấn hoặc gửi Email:  tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Trang chủ

Xem thêm bài viết về an toàn thực phẩm