Phương pháp trao quyền hiệu quả

1251

Bàn đến sự tín nhiệm và trao quyền, chuyên gia quản lý Kirvin đã nói, Trao quyền kèm theo sự tín nhiệm mới là phương pháp trao quyền hiệu quả.

Sự tín nhiệm là việc trao đổi có đi có lại, nếu người quản lý trao quyền bằng thái độ hoài nghi, không trao cho họ đủ tín nhiệm, vậy cũng đừng trông đợi rằng nhân viên tín nhiệm anh ta nhiều hơn là anh ta tín nhiệm nhân viên. Rất khó tưởng tượng rằng người quản lý có thể vừa hoài nghi lại vừa muốn mình được tin cậy.

Người quản lý muốn dồn sự tín nhiệm vào tận gốc của việc trao quyền, dành lấy sự tin cậy thì phải có nhận thức chung và phối hợp ăn ý với các nhân viên về vấn đề sau:

  • Thành quả mong đợi
  • Các nguồn lực cần có
  • Những quy định cần tuân theo
  • Quyền hạn đến đâu
  • Thưởng phạt rõ ràng

Điều đáng nhắc nhở là người quản lý muốn có sự tín nhiệm giữa mình với nhân viên trong toàn bộ quá trình trao quyền, cần phải đối xử với họ bằng tấm lòng chân thành để các nhân viên cảm nhận. Nếu trong việc trao quyền, lời nói hành động của bạn trước sau không thống nhất, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nhân viên, phương hại tình cảm giữa bạn và nhân viên, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là người quản lý.

Hãy nhanh chóng gởi sự tín nhiệm của bạn đến các nhân viên, tạo cho nhân viên một bầu không khí tín nhiệm thôi thúc ta phấn đấu, khi các nhân viên cảm nhận sự tín nhiệm của bạn, không cần nói nhiều, họ tự nhiên sẽ ra sức thể hiện , trong công việc tất sẽ thể hiện sự hợp tác hết lòng.

Trang chủ

Các bài viết về quản trị