Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm

3033

Theo TCVN 4470:2012 Thiết kế bệnh viện Đa Khoa. Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau

Các khoa Xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, huyết học cần tuân thủ

  1. Dây chuyền hoạt động của các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo yêu cầu sạch bẩn một chiều riêng biệt để chống nhiễm chéo. Công trình được phân chia cấp độ sạch cho từng khu vực.
  2. Khu vực Kỹ thuật nghiệp vụ là không gian làm việc chính của các khoa Xét nghiệm và không gian chuyển tiếp giữa khu vực vô khuẩn với phụ trợ gồm:

– Phòng máy;

– Chuẩn bị môi trường, chuẩn bị mẫu và hóa chất;

– Các phòng chức năng theo chuyên môn của từng khoa;

– Kho vật phẩm, kho dụng cụ;

– Rửa, tiệt trùng.

  1. Khu vực phụ trợ dành cho hoạt động của nhân viên, gồm các bộ phận:

– Sảnh đón tiếp, nhận/trả kết quả;

– Các phòng phụ trợ theo yêu cầu của từng khoa (nghỉ bệnh nhân, lấy mẫu);

– Hành chính, giao ban/đào tạo (phòng bác sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm…);

– Trưởng khoa;

– Kho (hóa chất, vật tư và thiết bị – dụng cụ y tế);

– Khu vệ sinh (tắm, rửa, thay đồ…).

  1. Phòng xét nghiệm phải đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên, nhân viên làm việc trong khoa và môi trường xung quanh theo yêu cầu chống lây/nhiễm cao nhất trong bệnh viện.
  2. Diện tích tối thiểu các phòng trong các khoa Xét nghiệm được quy định trong Bảng 25.

Bảng 25 – Diện tích tối thiểu các phòng trong các khoa Xét nghiệm

Tên phòng Diện tích

(m2/phòng)

Ghi chú

A. Khoa Vi sinh

Khu nghiệp vụ kỹ thuật
1. Xét nghiệm vi sinh 70
2. Phòng vô khuẩn 9
3. Chuẩn bị môi trường, mẫu 32
4. Phòng rửa/tiệt trùng 24
Khu phụ trợ
5. Trực + nhận/trả kết quả 24 Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác
6. Phòng lấy mẫu 18 Liền kề với phòng thủ tục
7. Kho chung 36
8. Phòng hành chính, giao ban đào tạo 36 Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác
9. Phòng trưởng khoa 18
10 Phòng nhân viên, trực khoa 36
11. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên (nam/nữ) 24 m2x 02 khu Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

B. Khoa Hóa sinh

Khu nghiệp vụ kỹ thuật
1. Xét nghiệm hóasinh 80
2. Chuẩn bị 36
3. Phòng rửa/ tiệt trùng 36
4. Kỹ thuật phụ trợ 36
5. Kho hóa chất 36
Khu phụ trợ
6. Trực + nhận/trả kết quả 36 Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác
7. Phòng lấy mẫu 18 Liền kề với phòng thủ tục
8. Phòng hành chính, giao ban đào tạo 36
9. Phòng trưởng khoa 18
10. Phòng nhân viên 36
11. Kho chung 24
12. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên (nam/nữ) 24 m2x 02 khu Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

C. Khoa Huyết học

Khu nghiệp vụ kỹ thuật
1. Xét nghiệm huyết học 80
2. Phòng lưu trữ máu 36
3. Phòng lưu trữ mẫu máu xét nghiệm 36
4. Phòng rửa/ tiệt trùng 36
5. Kho hóa chất 24
Khu phụ trợ
6. Tiếp đón, nhận/ trả kết quả 36 Có thể kết hợp với khoa xét nghiệm khác
7. Phòng hành chính, giao ban đào tạo 36 Có thể kết hợp với khoa xét nghiệm khác
8. Phòng trưởng khoa 18
9. Phòng nhân viên, trực khoa 36
10. Kho chung 36
11. Khu vệ sinh, thay quần áo nhân viên (nam/nữ) 24 m2x 02 khu Có thể kết hợp với khoa xét nghiệm khác
12. Khu vệ sinh bệnh nhân (nam/nữ) 18 m2x 02 khu
  1. Khu vực phụ trợ sử dụng giải pháp chiếu sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng nhân tạo. Khu labo xét nghiệm sử dụng chiếu sáng nhân tạo.

Tiêu chuẩn thiết kế phòng xét nghiệm

Xem toàn bộ tiêu chuẩn tại đây

Xem thêm tính độ không đảm bảo đo