Các bước đánh giá nội bộ

1072

Đánh giá nội bộ  là yêu cầu bắt buộc của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các phát hiện đánh giá dẫn đến sự cải thiện lớn về hiệu lực và hiệu quả của hệ thống. Các bước đánh giá nội bộ sau đây sẽ trình bày rõ.

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Việc đào tạo nên bao gồm các bước,

 • Yêu cầu và kỹ thuật đánh giá nội bộ.
 • Yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Cách lên lịch v
 • Chuẩn bị cho các cuộc đánh giá
 • Cách giao tiếp với bộ phận được đánh giá
 • Theo dõi các phát hiện đánh giá trước đó.

Kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của cuộc đánh giá. Các câu hỏi được đặt ra và phương pháp thực hiện theo các lộ trình đánh giá sẽ là yếu tố then chốt trong việc đánh giá tính hiệu quả của hệ thống. Các bước đánh giá nội bộ

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

 • Đảm bảo quyền hạn của nhóm đánh giá được thiết lập. Điều này sẽ làm tăng sự hợp tác từ những người được đánh giá.
 • Quyết định những lĩnh vực nào của công ty sẽ được đánh giá và tần suất của các cuộc đánh giá.
 • Xây dựng kế hoạch đánh giá. Quyết định những nguồn lực đánh giá nào khác là cần thiết – danh sách kiểm tra,
 • Xác định mục đích của cuộc đánh giá – đó là tổng quan về khu vực được đánh giá hay là tập trung vào một hệ thống cụ thể trong khu vực?
 • Xác định mục đích của cuộc đánh giá – nó có tuân thủ các quy định của chính phủ, tiêu chuẩn chất lượng, thủ tục nội bộ và hệ thống không?
 • Tổ chức cuộc họp với đánh giá viên để thảo luận về kế hoạch, mục đích và phạm vi của cuộc đánh giá.
 • Xây dựng câu hỏi để hỏi những người được đánh giá.

Trong quá trình đánh giá nội bộ

 • Hãy luôn chuyên nghiệp. Tránh phán xét.
 • Tuân thủ các quy trình an toàn, quy trình phòng sạch và tất cả các quy trình bắt buộc khác.
 • Giải thích mục đích của cuộc đánh giá cho những người được đánh giá.
 • Trả lời các câu hỏi hoặc thảo luận về các vấn đề tuân thủ mà những người được đánh giá thu hút sự chú ý của bạn.
 • Hãy linh hoạt – nếu bạn nhận thấy một vấn đề tiềm ẩn không nằm trong phạm vi của cuộc đánh giá  – hãy đánh giá những rủi ro tiềm ẩn của vấn đề nếu bạn không được giải quyết.
 • Khuyến khích sự trung thực với những người được đánh giá.

Sau khi đánh giá nội bộ

 • Tổ chức một cuộc họp kết thúc với tất cả các bên được đánh. Đầu tiên, hãy chỉ ra những gì đã được thực hiện tốt. Thứ hai, giải quyết sự không phù hợp và đảm bảo bên được đánh giá hiểu sự không phù hợp và phần nào của tiêu chuẩn không được đáp ứng.
 • Phát hành báo cáo đánh giá  một cách kịp thời.
 • Khuyến khích bên được đánh giá quyết định về các hành động khắc phục. Việc cho phép người được đánh giá có ý kiến ​​đóng góp sẽ mang lại cho họ quyền sở hữu trong việc thực hiện các thay đổi.
 • Hỗ trợ những người chịu trách nhiệm hoàn thành các hành động khắc phục bằng cách đặt ra thời hạn hợp lý. Thời hạn hành động chính xác có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc không tuân thủ.
 • Sẵn sàng giúp đỡ những người được đánh giá.
 • Yêu cầu phản hồi về cách bạn và nhóm đánh giá của bạn được nhìn nhận – điều chỉnh cách tiếp cận của bạn nếu cần. GFSI

Cần đánh giá nội bộ, đào tạo tư vấn hệ thống quản lý theo ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000, ISO 17025, ISO 15189 mời gọi Tel 0919 099 777. Email tuvandaotaotriphuc@gmail.com