Kỹ năng thương lượng- P3

704

Xác định mục tiêu của cuộc thương lượng

thuong-luong-can-tho3

Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch cho bất kỳ hình thức thương lượng nào là xác định tất cả các mục tiêu mong muốn. Chỉ khi xác định mục tiêu bạn mới có thể lên kế hoạch để thực hiện mục tiêu này.

Trước khi đi vào thương lượng, hãy lập một danh sách các mục tiêu, sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên và xác định những mục tiêu nào cần thiết, khi đi đến thỏa hiệp, bạn cần phải biết những mục tiêu nào nên nhượng bộ trước.

Phân loại ưu tiên

Hãy chia các ưu tiên thành ba nhóm

Nhóm ưu tiên mang tính lý tưởng

Nhóm ưu tiên đại diện cho những chỉ tiêu mang tính thực tế

Nhóm mục tiêu tối thiểu phải đạt để cảm thấy cuộc thương lượng không thất bại

Ví dụ

A làm việc hợp đồng cho công ty B với mức lương cao và được bố trí chỗ ở nhưng công ty không muốn đóng bảo hiểm phúc lợi cho A, khi trao đổi với kế toán, A phát hiện điều này nên A đòi thương lượng với công ty B. Công ty rút lại lời đề nghị nhận A vào làm vì cho rằng nếu chấp nhận yêu cầu của A sẽ làm thay đổi các quy định đóng bảo hiểm phúc lợi của công ty. Cuộc thương lượng không thành vì công ty không giải thích vấn đề cụ thể với A.

Tình huống này cho thấy công ty A đã quá cứng nhắc giữa việc giữ các quy định của công ty để mất đi một nhân viên tài năng.

Lời khuyên

Viết ra tất cả các mục cần đạt rồi sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên

Xác định những vấn đề công khai có thể nhượng bộ và không nhượng bộ

Trình bày mỗi mục tiêu bằng một câu hỏi ngắn gọn

Bỏ những mục tiêu không thực tế trước khi thương lượng

Theo Kỹ năng thương lượng

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng