Xây dựng lòng tin trong nhóm làm việc

3042

Lòng tin là yếu tố  chủ yếu và quan trọng nhất bảo đảm sự thành công của nhóm. Các nhóm phát triển đều dựa vào long tin của nhau, vì thế lòng tin cần xây dựng ngay từ đầu hoạt động nhóm. Phát triển sự tin cậy lẫn nhau thông qua việc phân công, cởi mở trong điều hành và thông tin liên lạc, tự do trao đổi ý kiến.

xây dựng lòng tin trong nhóm

Tìm hiểu để phân công công việc trong nhóm

Phân công được thể hiện dưới hai hình thức là phân chia công việc và ủy quyền. Làm việc theo nhóm cần cả hai hình thức này để phát triển sự tin tưởng lẫn nhau.

Phân chia và giao trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm để họ hoàn toàn độc lập với nhau, chỉ can thiệp khi có dấu hiệu mục tiêu không đạt được.

Đối với việc ủy quyền, cần chia sẻ quyền hạn để giải quyết những công việc trong giới hạn cho phép, cần yêu cầu thông báo tiến độ và hãy để họ làm quen với quyền hạn mới được ủy thác.

Lời khuyên

  • Hãy tự mình đảm nhận những nhiệm vụ chỉ khi biết không có ai khác đảm nhận được
  • Đừng giao những công việc không cần thiết, hãy mạnh dạn bỏ đi
  • Để cho nhóm của bạn tự do đưa ra quyết định

Nhận diện các đặc điểm tính cách khi phân công trong nhóm làm việc

Có khả năng-muốn thực hiện

Người nhận nhiệm vụ lý tưởng, vui vẻ nhận hết trách nhiệm đối với một nhiệm vụ cụ thể và cùng vui vẻ tham khảo ý kiến của người khác, hành động theo những lời khuyên.

Có khả năng-không muốn thực hiện

Không sẵn lòng tìm hiểu hoặc tiếp thu những ý kiến của người khác và đó thuần túy chỉ là một cá nhân, không phải thành viên trong nhóm, do đó không phải là người nhận nhiệm vụ tốt

Muốn thực hiện-không có khả năng

Thoạt đầu người nhận nhiệm vụ cần có sự can đảm và tham gia khóa huấn luyện thích hợp để khắc phục yếu kém do thiếu kinh nghiệm, trước khi chịu trách nhiệm đối với công việc được phân công.

Không có khả năng- không muốn thực hiện

Trừ khi việc thiếu năng lực và động cơ làm việc của kiểu người này không khắc phục, thông thường không nên giao việc và nên chuyển họ sang môi trường làm việc khác.

Khuyến khích sự cởi mở trong nhóm

Cách thức làm việc theo nhóm và tính cách kín đáo không thể sống chung với nhau vì thế nếu một trưởng nhóm không cởi mở với các thành viên khác sẽ không khơi dậy tối đa tiềm năng của họ. Thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp chính thức và không chính thức là cách xây dựng một bầu không khí cởi mở, khi mọi người quen biết nhau nhiều hơn, họ sẽ thoải mái hơn và bắt đầu cảm thấy dễ chịu với nhóm, từ đó tạo ra cảm giác tin tưởng và gắn bó với nhau để cùng phát triển.

Cố gắng để cho nhóm tiếp cận đầy đủ khi cần thiết, tất cả sự việc, số liệu, các nội dung chương trình và các biên bản làm việc liên quan đến những trách nhiệm.

Khuyến khích đưa ra ý tưởng

Mọi người đều có khả năng đưa ra nhiều ý tưởng khi cùng làm việc với nhau như một nhóm hơn là khi họ làm việc riêng lẻ. Khuyến khích thảo luận cởi mở về những ý tưởng đưa ra và bảo đảm tất cả những ý kiến đó được lắng nghe.

Theo quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết về kỹ năng