Cuộc cách mạng chuyển đổi số

138

Cuộc cách mạng chuyển đổi số. Ba cuộc cách mạng trước đây là cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa. Tức là máy móc làm thay công việc lao động chân tay. Nhưng cách mạng công nghiệp thứ tư, lại là thông minh hóa. Nghĩa là máy móc sẽ đảm nhận công việc trí óc của con người.

Các cuộc cách mạng chuyển đổi số

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là giai đoạn từ cuối thế kỷ XVIII. với sự phát minh ra động cơ hơi nước và tạo ra sản xuất cơ khí.

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là giai đoạn từ đầu thế kỷ XX. với sự xuất hiện của điện lực và tạo ra sản xuất hàng loạt.

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là giai đoạn từ những năm 1970. với sự xuất hiện của điện tử, máy tính, Internet và tạo ra sản xuất tự động.

Cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư là sẵn sàng chấp nhận loại bỏ cái cũ không còn phù hợp. Tạo ra không gian thử nghiệm cho cái mới chưa có tiền lệ, chưa được quy định rõ ràng.  Bởi vậy nó là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là cuộc cách mạng về công nghệ.

Cuộc cách mạng chuyển đổi số ở dịch vụ ngân hàng

Dịch vụ ngân hàng không bắt đầu từ cây ATM mà là dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Ngân hàng luôn bên bạn thay thế việc bạn đến ngân hàng.
Ngân hàng truyền thống thường có hàng nghìn chi nhánh, điểm giao dịch. Ngân hàng số không theo cách như vậy.

Điện thoại thông minh có thể thay thế cả ATM lẫn chi nhánh. Điện thoại thông minh cũng đã trở thành kênh huy động tiền gửi thành công nhất thế giới.

 

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của Trí Phúc thực hiện các công việc sau

  • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số và kế hoạch hành động
  • Chuẩn hóa quy trình phục vụ chuyển đổi số
  • Tư vấn giám sát quá trình chuyển đổi số
  • Xây dựng phần mềm ERP, MES theo nhu cầu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu mời liên hệ Tel 0919 099 777