Đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên vi sinh

3603

Nằm trong kế hoạch đảm bảo chất lượng, đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên vi sinh được thực hiện hàng năm. Nhằm đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm và cũng là một yêu cầu của ISO/IEC 17025.

Các hình thức đánh giá tay nghề

 • Quan sát công việc mà kiểm viên được giao hàng ngày như
  • Chuẩn bị mẫu,
  • Pha chế môi trường
  • Phân tích,
  • Nuôi cấy,
  • Đọc kết
  • Tính toán kết quả
  • Làm các test sinh hóa
  • Các thao tác
  • Ghi chép, lưu trữ hồ sơ
 • Cho bảng câu hỏi
 • Mẫu mù (là mẫu đã biết kết quả và cho kiểm nghiệm thử như mẫu hàng ngày và không cho biết mẫu đánh giá tay nghề)
 • Mẫu thêm chủng
 • Mẫu so sánh liên phòng/mẫu thử nghiệm thành thạo
 • Mẫu thử nghiệm lặp lại hoặc tái lặp (Độ lặp lại của từng nhân viên, độ tái lập giữa các nhân viên)

Cần hỏi thêm hoặc tư vấn ISO 17025 mời gọi Tel 0919 099 777

Tần suất đánh giá

Ít nhất  1 năm/lần đối với nhân viên chính thức

Sau thời gian thử việc và tối đa một năm với nhân viên mới

Kế hoạch đánh giá tay nghề

Trưởng phòng thí nghiệm hoặc người được phân công lên kế hoạch đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên vi sinh như các hình thức ở trên.

Đối với các chỉ tiêu kiểm nghiệm, cần phân công và ghi rõ hướng dẫn cách chuẩn bị mẫu, cách tính toán, báo cáo kết quả kiểm tra.

Mẫu xác định độ lặp lại

Mỗi nhân viên phân tích 5 mẫu, mỗi mẫu lặp lại 2 lần.

Mẫu nhiễm tự nhiên hoặc mẫu chủng vi sinh vật mục tiêu,

Thực hiện phân tích trong cùng khoảng thời gian,

Sử dụng cùng một thiết bị và cùng một điều kiện tiến hành thử nghiệm.

Các nhân viên khác nhau có thể phân tích trên cùng hay khác điều kiện về: mẫu, thời điểm, dụng cụ, thiết bị, và hóa chất, môi trường.

Tính toán

Độ lặp lại của nhân viên với một phương pháp được tính dựa trên độ lặp lại trung bình trên nhiều thể mẫu, thể hiện thông qua độ lệch chuẩn của các kết quả thu được: Sr độ lặp lại

Sr= √ (y1-ytb)² + (y2-ytb)²

Công thức Excel = SRQT((y1-ytb)^2 + (y2-ytb)^2))

 • Tính Sr của nhân viên trên từng mẫu lặp theo công thức:
 • Trong đó:
 • x1, x2 (cfu): số đếm lặp lại của cùng mẫu phân tích;
 • y1 = log10 x1; y2 = log10 x2
 • ytb = (y1+y2)/2
 • Tính Srtb trung bình của NHÂN VIÊN : Srtb = (Sr1+Sr2+…+Srn)/n.

Tiêu chí chấp nhận

 • Giá trị Srtb nằm trong giới hạn chấp nhận:
Sr S<= 0.10 0.10 < Sr < 0.15 S>= 0.15
Kết luận Rất tốt Tốt Không chấp nhận

 

Mẫu xác định độ tái lặp

 • Các kiểm nghiệm viên cùng thực hiện phân tích lặp lại 10 lần trên cùng một mẫu thử hoặc khác mẫu thử được cung cấp. Mẫu nhiễm tự nhiên hoặc mẫu chủng vi sinh vật mục tiêu.
 • Các điều kiện phân tích (thiết bị, dụng cụ chính, môi trường hóa chất) được bố trí càng khác nhau càng tốt.
 • Độ tái lặp phản ánh độ đồng đều giữa 2 nhân viên đối với một phương pháp cụ thể, được thể hiện thông qua độ lệch chuẩn: SR độ tái lặp.

Tính toán

SR=√((YiA-YiB)²)/2n

Công thức Excel (=SRQT(((YiA-YiB)^2)/2n)

 • Tính SR theo công thức sau:
 • Trong đó:
 • yiA = log10xiA ; yiB = log10xiB
 • xiA, xiB (cfu): kết quả lần phân tích thứ i của nhân viên A và B.
 • n: số lần phân tích lặp lại

Tiêu chí chấp nhận

 • SR nằm trong giới hạn chấp nhận:
SR S£ 0.20 0.20 < SR < 0.25 S³ 0.25
Kết luận Rất tốt Tốt Không chấp nhận

 

Báo cáo kết quả

Tất cả các hồ sơ liên quan đến đánh giá tay nghề nhân viên đều được lưu giữ lại (kể cả các số liệu thô)

Tất cả các kết quả đánh giá đều được lập báo cáo

Các kiểm nghiệm viên không đạt sẽ tạm thời không thực hiện chỉ tiêu đã tham gia đánh giá. Cần đào tạo và đánh giá lại cho đến khi đạt yêu cầu.

Cần tư vấn ISO 17025 mời gọi Tel 0919 099 777

Xem thêm tính độ không đảm bảo đo

Tải tài liệu ISO/IEC 17025:2017 tại đây