Hệ thống tài liệu ISO 22000:2018

2659

Hệ thống tài liệu ISO 22000:2018 bao gồm các đề mục như bên dưới

Đây là toàn bộ các tài liệu cơ bản, tùy vào mô hình của doanh nghiệp, các tài liệu có thể bổ sung thêm các quy trình khác

Hệ thống tài liệu

Yêu cầu  Quy trình cần soạn thảo Biểu mẫu

4  Bối cảnh của tổ chức

4.1  Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức Bối cảnh của tổ chức Bối cảnh của tổ chức bên trong và bên ngoài
4.2  Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm Nhu cầu các bên quan tâm
4.3  Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Nêu rõ trong sổ tay ATTP
4.4  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Nêu rõ trong sổ tay ATTP

5  Sự lãnh đạo

5.1  Sự lãnh đạo và cam kết Nêu rõ trong sổ tay ATTP
5.2  Chính sách Chính sách ATTP
5.3  Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm và quyền hạn tất cả các phòng ban

6  Hoạch định

6.1  Hành động giải quyết rủi ro và nắm bắt cơ hội Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội (có thể kết hợp với quy trình bối cảnh tổ chức) Nhận dạng rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát
6.2  Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hoạch định để đạt được mục tiêu Mục tiêu của công ty và mục tiêu của các phòng ban
6.3  Hoạch định các thay đổi

7  Hỗ trợ

7.1  Nguồn lực Bảo trì sửa chữa thiết bị Kế hoạch bảo trì

Lý lịch thiết bị

Phiếu theo dõi bảo trì sữa chữa

7.1.1  Yêu cầu chung
7.1.2  Nhân sự Quy trình tuyển dụng, đào tạo Thông tin ứng viên

Phiếu phỏng vấn

Kế hoạch đào tạo hàng năm

Kế hoạch đào tạo (cho từng nhân viên)

Đánh giá nhân viên

Đánh giá sau đào tạo

Lý lịch nhân viên

Mô tả công việc

 

7.1.6  Kiểm soát quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên ngoài cung cấp Quy trình đánh giá nhà cung cấp Đánh giá nhà cung cấp

Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt

7.2  Năng lực
7.3  Nhận thức Nêu rõ trong sổ tay ATTP
7.4  Trao đổi thông tin Quy trình trao đổi thông tin

 

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

Quy trình đánh giá thỏa mãn khách hàng

Sổ nhận công văn đến, đi

Biên bản họp

 

 

Phiếu đánh giá thỏa mãn khách hàng

7.5  Thông tin dạng văn bản Quy trình kiểm soát tài liệu

 

 

 

 

 

Quy trình kiểm soát hồ sơ

Danh sách tài liệu nội bộ/bên ngoài

Phiếu phân phối, hủy tài liệu

Yêu cầu chỉnh sửa tài liệu

 

Danh sách hồ sơ

8 Thực hiện

8.2 Chương trình tiên quyết (PRP)

1. An toàn nguồn nước

2. Bề mặt tiếp xúc

3. Chống nhiễm chéo

4. Vệ sinh cá nhân

5. Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm chéo

6. Sử dụng bảo quản hóa chất

7. Sức khỏe công nhân

8. Kiểm soát động vật gây hại

9. Kiểm soát chất thải

10. Kiểm soát chất bể vỡ/chất gây dị ứng

11. Phòng vệ thực phẩm

12. Quy trình làm lại

8.3  Hệ thống truy xuất nguồn gốc Quy trình truy xuất nguồn gốc Báo cáo kết quả truy vết
8.4  Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp Kịch bản ứng phó tình huống khẩn cấp

Báo cáo thực hiện

8.5  Kiểm soát mối nguy
HACCP

GMP

Bảng mô tả sản phẩm

Bảng phân tích mối nguy

Kế hoạch HACCP

8.7  Kiểm soát việc giám sát và đo lường Quy trình kiểm soát thiết bị đo lường Danh mục thiết bị

Kế hoạch hiệu chuẩn bảo trì thiết bị

8.8  Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy Thẩm tra HACCP Kế hoạch thẩm tra

Báo cáo thẩm tra

8.9.5  Thu hồi/triệu hồi Quy trình thu hồi, triệu hồi sản phẩm Báo cáo thu hồi/triệu hồi sản phẩm

9  Đánh giá kết quả thực hiện

Quy trình phân tích và thống kê dữ liệu Báo cáo phân tích và thống kê
9.2  Đánh giá nội bộ Quy trình đánh giá nội bộ Kế hoạch đánh giá nội bộ

Chương trình đánh giá nội bộ

Phiếu đánh giá nội bộ

Báo cáo đánh giá nội bộ

9.3  Xem xét của lãnh đạo

Hệ thống tài liệu ISO 22000:2018
Quy trình xem xét lãnh đạo Kế hoạch xem xét lãnh đạo

Chương trình xem xét lãnh đạo

Biên bản xem xét lãnh đạo

10  Cải tiến

10.1  Sự không phù hợp và hành động khắc phục Quy trình hành động khắc phục Phiếu hành động khắc phục
10.2  Cải tiến liên tục Quy trình cải tiến Báo cáo cải tiến
10.3  Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Báo cáo cập nhật hệ thống ATTP

 

Cần tư vấn ISO 22000 hoặc FSSC 22000 mời gọi 0919099777

Xem thêm Nhiễm chéo trong thực phẩm 

Xem video nhiễm chéo trong thực phẩm