Kỹ năng ủy thác công việc

803

Là người lãnh đạo, bạn nên tập trung thời gian vào những hoạt động mà không ai có thể làm được. Ủy thác chính là một hình thức quản lý thời gian đồng thời phát triển những kỹ năng cần thiết cho nhân viên.

kỹ năng ủy thác

Tăng quỹ  thời gian khi bạn ủy thác công việc

Người quản lý cho rằng họ có quá ít thời gian tập trung vào những vấn đề như hoạch định chiến lược, đào tạo vì phải tập trung giải quyết các sự cố xảy ra hàng ngày.

Để có thêm thời gian, bạn cần phải giao bớt nhiệm vụ cho nhân viên bằng cách ủy nhiệm. Thậm chí nếu chỉ có bạn thực hiện công việc đó nhanh và tốt hơn nhân viên, thì quy tắc nằm long là bạn không nên cũng như không thể làm hết mọi thứ. Bạn phải biết giao nhiệm vụ cho nhân viên và giúp họ đáp ứng và vượt qua các chỉ tiêu bạn đặt ra.

Lời khuyên

  1. Việc ủy nhiệm sẽ nâng cao tinh thần và xây dựng lòng tin
  2. Đừng bao giờ ôm đồm mọi việc chỉ bởi bạn làm việc đó tốt hơn
  3. Đặt mục tiêu cao và phù hợp với người ủy nhiệm

Trách nhiệm người được thác công việc

Hãy đưa ra một bản tóm tắt rõ ràng, ngắn gọn được xây dựng bằng việc thương thuyết, trong đó ghi rõ mục tiêu, nguồn lực sẵn có, những ràng buộc và thời gian cần hoàn thành.

Bổ sung bản tóm tắt bằng một cuộc trao đổi để đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau.

Giám sát công việc được ủy thác một cách hiệu quả

Hãy cho phép người được ủy nhiệm phát triển và thực hiện kế hoạch của mình, chỉ can thiệp khi nào bạn muốn được thông tin đầy đủ.

Sự can thiệp liên tục, việc hủy bỏ những quyết định và hành đọng do người được ủy nhiệm thực hiện và liên tục kiểm tra tất cả đều là sự lãnh đạo kém.

Khi can thiệp nghiêm trọng, bạn sẽ khiến người được ủy nhiệm bực tức và phủ nhận cơ hội của họ trong việc học hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm mới.

Hãy giám sát tiến độ công việc bằng hệ thống báo cáo viết và các cuộc họp trực tiếp với người được ủy nhiệm và bằng quan sát quá trình triển khai.

Lời khyên

  1. Nếu áp lực thời gian tang, hãy kiểm tra xem bạn đã ủy nhiệm cho nhân viên chưa
  2. Kiểm tra thường xuyên và không chính thức tiến độ của các công việc đã ủy nhiệm để hỗ trợ kịp thời
  3. Can thiệp nhanh chóng khi người ủy nhiệm không thể ứng phó

Theo Lãnh đạo hiệu quả

Trang chủ

Bài viết về kỹ năng