Tư vấn Kaizen

251

 

Chương trình tư vấn Kaizen được thực hiện bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiêm nhằm cải tiến năng suất chất lượng của doanh nghiệp.

Các bước tư vấn Kaizen

1. Khảo sát thực trạng

 • Lắng nghe yêu cầu cải tiến của doanh nghiệp
 • Đo lường các chỉ số năng suất của từng sản phẩm
 • Xem xét và phân tích tỷ lệ hàng lỗi
 • Đo lường năng suất thiết bị
 • Kiểm tra hàng tồn
 • Phân tích quy trình, cách bố trí mặt bằng, dòng chảy sản phẩm
 • Phân tích chuỗi giá trị, cân bằng chuyền
 • Báo cáo tổng hợp thực trạng của nhà máy bao gồm các chỉ số về năng suất, chất lượng, kho, cơ bản. Xác định các vấn đề trọng tâm phải cải tiến.

2. Xây dựng kế hoạch cải tiến

 • Thành lập đội cải tiến
 • Phân tích hiện trường cần cải tiến
 • Lựa chọn đề tài cải tiến và mục tiêu hoàn thành

3. Đào tạo các công cụ để cải tiến năng suất chất lượng

 • 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)
 • PRO 3M (Process Rules, Ownership – My machine, My job, My Area)
 • 10 Loại lãng phí trong sản xuất
 • 7 công cụ quản lý chất lượng (Phân tích lỗi, và điều tra nguyên nhân lỗi)
 • IE (Industrial engineering-phân tích quá trình, cân bằng chuyền, phân tích thao tác..)
 • Kiểm soát chi phí chất lượng
 • Các công cụ thống kê
 • Thực hiện cải tiến cho từng vấn đề về năng suất, chất lượng, kho, 5S

4. Thực hiện cải tiến

 • Lập kế hoạch cải tiến chi tiết
 • Kiểm tra
 • Điều chỉnh
 • Báo cáo hoàn thành cải tiến
 • Phân tích hiệu quả cải tiến và kết quả áp dụng đề án cải tiến

5. Lập bản báo cáo hoàn thành dự án

 • Đo lường hiệu quả trước và sau cải tiến
 • Tiêu chuẩn hóa và nhân rộng mô hình cải tiến

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi  Tel 0919 099 777 hoặc 0913 1513 58  Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm các ví dụ cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện