ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt

696

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt  là bộ tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế.

Cấu trúc của ISO 15189:2022 pdf tiếng Việt

Tiêu chuẩn được chia thành 8 phần chính cộng với các phụ lục

 1. Phạm vi
 2. tài liệu tham khảo tiêu chuẩn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu câu chung
 5. Yêu cầu về cấu trúc và quản trị
 6. Yêu cầu tài nguyên
 7. Yêu cầu quy trình
 8. Yêu cầu hệ thống quản lý

Phụ lục A (quy định) Các yêu cầu bổ sung đối với xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POCT)

Phụ lục B (tham khảo) So sánh giữa ISO 9001: 2015 và ISO 1589:2022 ( tài liệu này)

Phụ lục C (tham khảo) So sánh giữa ISO 15189: 2012 và ISO 15189: 2022 (tài liệu này)

Trong đó

 • Mục 1, 2 và 3 chỉ mang tính hướng dẫn
 • Mục 4,5,6,7,8 là những yêu cầu cần thực hiện.
 • Đối với phòng xét nghiệm tại điểm chăm sóc thì thực hiện thêm các yêu cầu ở phụ lục A.

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt

Cần tư vấn ISO 15189:2022, tư vấn nâng cấp ISO 15189:2022

Đào tạo ISO 15189:2022 mời gọi Tel: 0919 09977

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Tải bản dự thảo ISO 15189:2022 bảng tiếng Anh

Tham khảo tiêu chuẩn ISO 1589:2022 Tiếng Việt

 

xem thêm iso 17025