ISO 6579-1:2017 Detection of Salmonella spp

1825

ISO 6579-1:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – phương pháp phát hiện, định lượng và xác định typ huyết thanh của Salmonella.

Phần 1: Phương pháp phát hiện Salmonella spp.

Microbiology of the food chain – horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella.

Part 1: Detection of Salmonella spp.

Tiêu chuẩn ISO 6579-1:2017  hoàn toàn tương đương với TCVN 10780-1:2017

PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện Salmonella, Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho:

– Các sản phẩm thực phẩm dùng cho người và thức ăn chăn nuôi;

– Các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm.

– Các mẫu từ giai đoạn sản xuất ban đầu, như phân động vật, bụi, bông gạc.

Bằng phương pháp này, hầu hết đều phát hiện được các Salmonella serovar cần tìm. Để xác định một số serovar cụ thể, có thể cần bổ sung các bước nuôi cấy. Đối với Salmonella Typhi và Salmonella Paratyphi sử dụng quy trình quy định trong Phụ lục D.

Cần thêm thông tin hoặc tư vấn về ISO 17025 mời gọi

Tel 0919 099 777

Xem thêm ISO 6887-1:2017 tiếng Anh tại đây

Xem ISO 6579-1:2017 bảng tiếng Anh bên dưới, nhấn vào ô vuông để phóng to màn hình.

Tải bản tiếng Việt tại đây