ISO 17025 Yêu cầu về cơ cấu

503

ISO 17025:2017 yêu cầu về cơ cấu. Đề cập tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức, trách hiệm quyền hạn. Cũng như duy trì, cải tiến hệ thống quản lý đảm bảo hiệu lực của hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn. Bao gồm 6 khoản (từ 5.1 đến 5.6)

5.1 Tư cách pháp nhân

 

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.1. Phòng thí nghiệm phải là một pháp nhân, hoặc một bộ phận xác định của pháp nhân, chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động thí nghiệm của mình.

 

Tư cách pháp nhân:

–   Chịu trách nhiệm với pháp luật

–   Chịu trách nhiệm với khách hàng khi xảy ra tranh chấp

–        Giấy phép kinh doanh.

–        Quyết định thành lập phòng thí nghiệm

 

5.2 Người quản lý

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.2. Phòng thí nghiệm phải xác định người lãnh đạo/người quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với phòng thí nghiệm.

 

Một tổ chức cần người lãnh đạo về quản lý và chuyên môn để đảm bảo tuân thủ luật định và chịu trách nhiệm khi có tranh chấp với khách hàng. –        Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

–        Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm

5.3 Phạm vi hoạt động

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.3. phải xác định và lập thành văn bản phạm vi các hoạt động thí nghiệm. Phòng thí nghiệm chỉ được công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này đối với phạm vi hoạt động thí nghiệm này và phạm vi hoạt động không bao gồm các hoạt động thí nghiệm do bên ngoài cung cấp một cách thường xuyên Các lĩnh vực:

–        Cơ

–        Điện – điện

–        Sinh học

–        Hoá học

–        Xây dựng

–        Không phá huỷ

–        Hiệu chuẩn và đo lường

–        dược phẩm-

–        hoạt động lấy mẫu;

 

Thể hiện phạm vi hoạt động trong Sổ tay chất lượng, mục Cơ cấu tổ chức

 

5.4 Địa điểm

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.4. Các hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện sao cho đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, của khách hàng của phòng thí nghiệm, của cơ quan quản lý và của các tổ chức thực hiện việc thừa nhận. Điều này phải bao gồm các hoạt động thí nghiệm được thực hiện tại tất cả các cơ sở thường xuyên của phòng thí nghiệm, các địa điểm nằm ngoài cơ sở thường xuyên, các cơ sở tạm thời hoặc di động có liên quan hoặc tại cơ sở của khách hàng.

 

– Địa điểm cố định

– Hiện trường (như đo đạc các chỉ tiêu môi trường, lấy mẫu khí thải, nước thải,…, hiệu chuẩn online,…)

-Địa điểm của khách hàng,

-Phòng thí nghiệm của khách hàng,…

Các hoạt động tại các địa điểm nêu  phải đảm bảo tuân thủ các quy định và đáp ứng yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn này.

Ví dụ như về kiểm soát trang thiết bị, kiểm soát nhân sự, điều kiện môi trường,…

 

Thể hiện phạm vi hoạt động trong Sổ tay chất lượng, mục Cơ cấu tổ chức

5.5 Sơ đồ tổ chức

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.5. Phòng thí nghiệm phải:

a) xác định cơ cấu tổ chức và quản lý của phòng thí nghiệm, vị trí trong tổ chức mẹ và các mối quan hệ giữa các hoạt động quản lý, kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ;

 

Thể hiện trong sổ tay chất lượng, mục cơ cấu tổ chức

–        Sơ đồ tổ chức cả công ty

Sơ đổ tổ chức của PTN

5.5 b) quy định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương tác của tất cá nhân sự quản lý, thực hiện hay kiểm tra xác nhận công việc có ảnh hưởng đến kết quả của các hoạt động thí nghiệm;

 

Các chức danh cần có trong sổ tay chất lượng

  •  Giám đốc
  • Trưởng phòng thí nghiệm
  • Quản lý kỹ thuật
  • Quản lý chất lượng
  • Nhân viên phòng thí nghiệm

Có thể kiêm nhiệm

Liệt kê

  • Trách nhiệm
  • Quyền hạn
  • Yêu cầu trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm
  • Mối quan hệ công tác
Thể hiện trong sổ tay chất lượng, mục cơ cấu tổ chức

 

Thể hiện trong sổ tay chất lượng, mục cơ cấu tổ chức

 

 

Cần tư vấn, đào tạo ISO 17025, xây dựng phòng thí nghiệm mời gọi 

Tel 0919 099777, Email: tuvandaotatotriphuc@gmail.com

5.6 Nhân sự quản lý

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.6. Phòng thí nghiệm phải có nhân sự, không kể các trách nhiệm khác, có quyền hạn và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm:

a) thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý;

b) nhận biết những sai lệch so với hệ thống quản lý hoặc các thủ tục để thực hiện các hoạt động thí nghiệm;

c) Khởi xướng các hảnh động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những sai lệch này;

d) báo cáo cho lãnh đạo phòng thí nghiệm về kết quả thực hiện hệ thống quản lý và mọi nhu cầu cải tiến;

e) đảm bảo hiệu lực của các hoạt động thí nghiệm.

 

Đưa nội dung này vào trách nhiệm của Giám đốc hoặc Trưởng phòng thí nghiệm hoặc một nhân sự kiêm nhiệm.

 

Thể hiện trong sổ tay chất lượng, mục cơ cấu tổ chức

 

 

5.7 Trao đổi thông tin

Yêu cầu Diễn giải Hồ sơ chứng minh
5.7.        Quản lý phòng thí nghiệm phải đảm bảo:

a)   việc trao đổi thông tin được thực hiện liên quan đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý và tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác;

duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý khi những thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch định và thực hiện

Đưa nội dung này vào trách nhiệm của Giám đốc hoặc Trưởng phòng thí nghiệm hoặc một nhân sự kiêm nhiệm.

 

Thể hiện trong sổ tay chất lượng, mục cơ cấu tổ chức

 

Cần tư vấn, đào tạo ISO 17025, xây dựng phòng thí nghiệm mời gọi 

Tel 0919 099777, Email: tuvandaotatotriphuc@gmail.com

Xem thêm ISO 17025:2017 bản tiếng Việt

xem thêm: bảo mật thông tin – ISO 17025