Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đã được cấu trúc lại, các yêu cầu quy định được sửa đổi hoàn toàn. Yêu cầu chất lượng và...

Kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm

Tại sao phải có kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm Cải tiến hoạt động xét nghiệm là yêu cầu của tiêu chuẩn ISO...

Xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệm sinh hóa và các vấn đề cần quan tâm,  1. Nguyên lý chung của xét nghiệm 2. Định nghĩa về sự tự động của...

Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải...

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng của phòng xét nghiệm dẫn đến kết quả không đạt. Sau đây là một số...

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt  là bộ tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế. Cấu trúc...

Những thay đổi của ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 “Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực”. đã được ban hành ngày 6/12/2022 thay thế cho...

Tìm hiểu các thay đổi trong ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189 đã xuất bản vào tháng 12 năm 2022 thành tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 . Tiêu chuẩn đã được cấu trúc...

Tư vấn ISO 15189:2022

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 15189:2022 hoặc nâng cấp từ phiên bản ISO 15189:2012. Hãy để chúng...

Yêu cầu về thiết bị trong ISO 15189

Theo yêu cầu 5.3.2 của ISO 15189 về thiết bị. Các công việc sau cần phải thực hiện cho các thiết trong phòng xét nghiệm...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777