Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải...

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng của phòng xét nghiệm dẫn đến kết quả không đạt. Sau đây là một số...

Tư vấn ISO 15189:2022

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 15189:2022 hoặc nâng cấp từ phiên bản ISO 15189:2012. Hãy để chúng...
chat thai nguy hai

Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện theo Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT  được ban hành ngày 31/12/205. Thông tư này đáp ứng các...

Biểu đồ Levey-Jennings

Biểu đồ Levey-Jennings là công cụ để kiểm soát chất lượng Theo yêu cầu 5.6.2.3. của ISO 15189 Phòng thí nghiệm phải có một quy...

Những thay đổi của ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 “Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực”. đã được ban hành ngày 6/12/2022 thay thế cho...

Kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm

Tại sao phải có kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm Cải tiến hoạt động xét nghiệm là yêu cầu của tiêu chuẩn ISO...

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm được sử dụng để tính toán, trình bày và biện luận kết quả. Cỡ mẫu hay số...

Phân biệt quá trình và quy trình

Khi viết hệ thống tài liệu ISO hoặc đọc tài liệu về ISO bạn thường thấy các thuật ngữ quá trình, quy trình. Phân...

Tìm hiểu các thay đổi trong ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189 đã xuất bản vào tháng 12 năm 2022 thành tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 . Tiêu chuẩn đã được cấu trúc...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777