Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

609

 

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận (MDAC- Matrix Data Analysis Chart). Được sử dụng để xác định mối quan hệ của các nhóm dữ liệu liên quan trong một tập dữ liệu lớn. Là một trong 7 công cụ QC mới.

Mục đích của biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận

MDAC dùng để nghiên cứu thị trường và mô tả các sản phẩm và dịch vụ. Nó cũng giúp phân loại các mục bằng cách xác định 2 đặc điểm chính cho cho các mục.

Sau đó vẽ biểu đồ ma trận xy. Điều này giúp dễ dàng nhận ra các mục tiêu riêng lẻ có liên quan với nhau. Từ đó đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu rơi vào góc phần tư nào.

Dùng MADC Khi điều tra các ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm nhằm tìm mối quan hệ chung. Hoặc kiểm tra xem sản phấm giống nhau có bị tác động bởi các yếu tố giống nhau không.

Các bước tạo biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Ví dụ trong bài viết này là phân tích các món ăn khác nhau trong căn tin.

Bước 1: quyết định 2 đặc điểm để phân tích

Sự hấp dẫn của món ăn

Hương vị

Bước 2: Gán điểm cho các đặc điểm và chuẩn bị ma trận

Điểm đánh giá từ 1-10 (từ kém nhất đến tốt nhất)

Món Điểm hấp dẫn (Attactiveness) Điểm hương vị (Taste)
Chilly potato 7 6
Masala Dosa 7 5
Papdi chat 8 7
Macaroni 8 8
Lunch/Dinner 4 3
Sandwich 8 3
Grilled Sandwich 8 2
Samonsa 9 6

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Bước 3: vẽ biểu đồ

Trục ngang là sự hấp dẫn, điểm từ 0 đến 10.

Trục thẳng đứng là hương vị, điểm từ 1 đến 10.

2 trục giao nhau tại điểm 5

Đặt các món theo điểm vào ô phù hợp dựa trên 2 trục.

Bước 4: Phân tích đồ thị dựa trên góc phần tư

  • Góc phần tư 1 là góc phần tư mong muốn (Desirable quadrant)
  • Góc phần tư 2 là góc phần tư mong muốn 1 phần (Desirable quadrant partially)
  • Góc phần tư 3 là góc phần tư không mong muốn (NonDesirable quadrant)
  • Góc phần tư 4 là góc phần tư mong muốn 1 phần (Desirable quadrant partially)

Dựa vào biểu đồ phân ra với 2 mức độ và mùi vị và sự hấp dẫn biểu diễn ở 4 góc phần tư ta thấy.

Các món mong muốn là: macaroni, papdi chat, samosa và potable

Các món ăn khá hấp dẫn là: masala dosa, sandwich và grilled sandwich

Các món không mong muốn là: lunch và dinner

Xem thêm 7 công cụ QC mới (7 new QC tool)

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC

Sơ đồ ma trận Matrix Diagram

Nguồn: https://www.nikunjbhoraniya.com/