Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

954

Biểu đồ mũi tên Arrow Diagram còn được gọi là sơ đồ mạng hoạt động hoặc phương pháp lập trình mũi tên.  Được sử dụng để xác định trình tự tối ưu của các sự kiện và khả năng kết nối của chúng. Là biến thể của biểu đồ PERT (kỹ thuật đánh giá và xem xét chương trình- program evaluation and review technique).

Ứng dụng của biểu đồ mũi tên Arrow Diagram

Là một cách hiệu quả để thể hiện thứ tự bắt buộc của các nhiệm vụ trong một dự án.  Hoặc quy trình, lịch trình tốt nhất cho toàn bộ dự án. Các vấn đề về tài nguyên và lập lịch trình tiềm năng cũng như các giải pháp của chúng.

Sử dụng để lập lịch trình và xác định đường dẫn quan trọng qua các nút biểu thị kế hoạch làm việc.  Để xác định các hoạt động quan trọng một cách trực quan.

Cho phép tính toán “đường dẫn quan trọng” có ảnh hưởng đến thời gian của toàn bộ dự án. Cũng như là nơi bổ sung tài nguyên có thể tăng tốc dự án.

Ví dụ

Giả sử dự án ABC bắt buộc qua các bước từ A đến H. Số trong ngoặc là số ngày cần thực hiện.

Chỉnh sửa sơ đồ này

  • Khoảng Thời Gian Của Đường Dẫn A, C, D, F = 11 + 12 + 5 = 28
  • Khoảng Thời Gian Của Đường Dẫn A, C, E, F = 11 + 7 + 9 = 27
  • Khoảng Thời Gian Của Đường Dẫn A, B, G, H = 6 + 8 + 14 = 28

Để hoàn thành dự án, con đường dài nhất cần phải được hoàn thành là 28 ngày.

ví dụ khác

Cần đào tạo 5S, 7 Công cụ Qc, Kaizen, cải tiến năng suất chất lượng mời gọi 

Tel 0919 099 777 Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm 7 công cụ QC mới (7 new QC tool)

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận MDAC

Biểu đồ quá trình ra quyết định PDPC

Sơ đồ ma trận Matrix Diagram