Lãng phí chuyển động (motion waste)

Lãng phí chuyển động một trong bảy sự lãng phí do Taiichi Ohno cha đẻ của Lean hiện đại. Lãng phí chuyển động là gì? Là di chuyển nhiều hơn mức cần...

Gemba walk là gì

Gemba walk là một thực hành "đi và xem" với mục đích để hiểu điều kiện hiện tại của một quá trình sản xuất...

8 lãng phí doanh nghiệp cần loại bỏ

Lãng phí Là bất cứ hoạt động nào làm tăng chi phí hoặc thời gian mà không tạo ra giá trị. Đây là 8...

Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm

Tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến thiết bị là một trong các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Các...

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA)

Phân tích Nguyên nhân gốc rễ là việc xác định nguồn gốc vấn đề và tìm ra giải pháp. Khi tìm đúng nguyên nhân...

Toyota kata là gì

Toyota kata Là thuật ngữ mà Mike Rother đã đặt ra để giúp các nhà sản xuất Mỹ thực hiện các phương pháp cải tiến liên...

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ cây Tree diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời nói...

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ tương đồng (affinity diagram) là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing

  Áp dụng các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing, nhằm loại bỏ lãng phí. Các công ty có thể lựa chọn các công...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777